Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Shower-Online. 
Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. Ondernemer: Eauzon BVBA – Handelend onder de naam Shower-Online;
  2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
  3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
  4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
  5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
  6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand; Dit is niet van toepassing voor het leveren van maatwerk.
  7. Dag: kalenderdag;
  8. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings  en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
  9. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
  10. De bestelde goederen die opmaat zoals douchebakken en wand bekleding zijn gemaakt kunnen niet terug nomen worden.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Eauzon BVBA
handelend onder de naam/namen: Shower-Online.com

Vestigings-  bezoekadres:
Leeuwerikstraat 17
8670 Koksijde- België